TOLERÀNCIES DIMENSIONALS PER A PERFILS PULTRUIDS

 

 

PROPIETAT

TOLERÀNCIA


Gruix de paret de perfils oberts i tancats
Espesr de pared de perfils abiertos i cerrados

 

 

Dimensions nominals (mm)

Espessor T1 T2
0 a 2 ± 0,15 ± 10% amb un mínim de ± 0,30
2 a 5 ± 0,20
5 a 10 ± 0,35
  ± 0,45

Planicitat en la direcció transversal
Planicidad en la dirección transversal

 

 

 

 

 

 

Tolerància

F < 0,008 X B mm


Alçada del perfil i amplada de la vora
Altura del perfil i anchura del borde

 

 

 

 

 

 

Dimensions nominals (mm)

B i H: ± 0,5 % amb un mínim de ± 0,20 mm i un màxim de ± 0,75 mm


Dimensió de l'angle
Dimensión del ángulo

 

 

 

 

 

 

Tolerància

Y ± 0,5°


Rectitud
Rectitud

 

 

 

 

Tolerància

(B i H són dimensions d'amplada i alçada)

D < 0,002 X per a les seccions amb B o H < 50 mm

D < 0,001 X per a les seccions amb B o H ≥ 50 i 100 mm

D < 0,005 X per a les seccions amb B o H ≥ 100 mm

On D i L es donen en metres


Torsió
Torsión

 

 

 

 

 

Tolerància

V < 1,5° màxim per metre, per a gruixos < 5 mm

V < 1,0° màxim per metre, per a gruixos ≥ 5 mm